Internal Control Systems

Bolaget har infört interna kontrollsystem, i proportion till storleken på sin verksamhet, bestående av myndigheten nivåer och befogenheter, tillsyn, kontroll och balans, riktlinjer och rutiner. Systemet är över och uppdateras på ett löpande basis. Internrevisorerna granska och bedöma lämplighet, relevans och effektivitet systemen för intern kontroll, efterlevnad av riktlinjer, planer och bolagsordning / rättsliga krav. Lämpliga rekommendationer är gjorda av operativa och finansiella förvaltningen perspektiv. De ger också mervärde till förvaltningen för förbättringar i effektivitet och förebygga onödig förlust. Interna revisionen ses över regelbundet av revisionsutskottet. De lagstadgade revisorerna utöva oberoende interna kontroller, överensstämmelse med förfarandena och deras lämplighet från tid till annan och ge råd i frågor av betydelse vid revisionsutskottet möten.