Polityki zasobami ludzkimi

Pryzmat Cement Limited uznaje zasobów ludzkich jako składnik aktywów i zobowiązuje się do ich rozwoju, jak to ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu ciągły i zrównoważony. Inicjatywy podejmowane są w celu określenia poziomu zadowolenia celu zapewnienia, że morale pracowników i motywacja są stale udoskonalane.

Firma zobowiązała się do możliwości zatrudnienia w celu przyciągnięcia najlepszych dostępnych talent i siły roboczej kosmopolityczny i postanawia zapewnić środowisko wolne od dyskryminacji na tle etnicznym lub molestowania seksualnego.

Firma dąży do uczciwości i przejrzystości w kontaktach ze swoimi pracownikami poprzez tworzenie atmosfery otwartości, wzajemnego zaufania i pracy zespołowej.

Firma stale rozwija potencjał swoich pracowników poprzez skill up-gradacja i szkolenie, które jest dostosowane do biznesu i potrzeb rynku.

Rozszerza możliwości pracowników do wykorzystania ich zdolności twórczych w realizacji celów firmy, a także zachęca do wolontariatu pracowniczego działalności CSR.

Firma zachęca pracowników do podejmowania większej odpowiedzialności, stwarza możliwości dla ich wzrostu i pozytywnie odróżnia pracowników na podstawie wyników, potencjału przywódczego oraz dostosowanie podstawowych wartości.

Firma prowadzi praktyki zarządzania w celu wzbogacenia jakości życia i iloraz szczęście swoich pracowników.