Την πολιτική ανθρωπίνων πόρων

Prism Cement Limited αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της ως περιουσιακό στοιχείο και έχει δεσμευτεί προς την ανάπτυξή τους, δεδομένου ότι είναι κεντρικής σημασίας για τη συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για να διαπιστωθεί το επίπεδο της ικανοποίησης να εξασφαλιστεί ότι το ηθικό και το κίνητρο των εργαζομένων βελτιώνονται συνεχώς.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για την προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων ταλέντων και κοσμοπολίτικη εργατικό δυναμικό και να επιλύει να παρέχουν ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από any εθνοτικών διακρίσεων και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η εταιρεία στοχεύει στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στις σχέσεις της με τους υπαλλήλους της μέσω της δημιουργίας μιας ατμόσφαιρας της διαφάνειας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ομαδική εργασία.

Η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς το δυναμικό του εργατικού δυναμικού της, μέσω δεξιοτήτων up-διαβάθμιση και κατάρτισης που είναι ευθυγραμμισμένες με τις επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Επεκτείνει τις ευκαιρίες στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν το δημιουργικό τους ταλέντο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, καθώς και ενθαρρύνει Υπάλληλος Εθελοντισμός για την ΕΚΕ δραστηριότητες.

Η εταιρεία προτρέπει τους εργαζόμενους να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες, παρέχει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους και τη θετική διάκριση των εργαζομένων με βάση τις επιδόσεις, το δυναμικό ηγεσία και την ευθυγράμμιση με τις βασικές αξίες.

Η εταιρεία επιδιώκει πρακτικές διαχείρισης για τον εμπλουτισμό της ποιότητας ζωής και την ευτυχία πηλίκο των εργαζομένων της.