Corporate Social Responsibility & Sustainable Development

Prism ภูมิใจของการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสังคมและเป็นพลเมืององค์กรที่รับผิดชอบ บริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชุมชนและสังคมอยู่ที่ไหน CSR รวมถึงการดูแลด้านสุขภาพและการปฏิบัติทางจริยธรรมธุรกิจบากและความเป็นอยู่ ของพนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม .
บริษัท ฯ ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวมชุมชนรอบโรงงานผลิตผ่านการพัฒนาชุมชนหลาย โครงการที่เกี่ยวข้องกับ เช่นปัญหาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและการศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการน้ำกีฬากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม