Bestyrelse

FormandenMr. Rajesh Kapadia
Mr. Rajan Raheja
BestyrelsesmedlemmerMr. Satish Raheja
Mr. Akshay Raheja
Mr. James Arthur Brooks
Ms. Ameeta A. Parpia
Administrerende DirektørerMr. Manoj Chhabra
Mr. Vijay Aggarwal
Administrerende direktørMr. Ganesh Kaskar